Notice: Undefined offset: 0 in /www/doc/www.hoteljulian.com/www/inc/blok_intro.php on line 26

Nakládání s osobními údaji klientů

Informace pro návštěvníky naší webové stránky a Hotelu Julian o nakládání s osobními údaji klientů

Společnost Czech Accommodation service s.r.o., se sídlem Elišky Peškové 11, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČ 25718291, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.c, vložka 63970 (dále jen „Czech Accommodation service s.r.o“) jakožto správce webových stránek www.hoteljulian.com a poskytovatel služeb Hotelu Julian od Vás shromažďuje a zpracovává osobní údaje a informace následovně:

Zpracováváme a uchováváme a zprostředkováváme třetí straně osobní údaje klientů a informace, které nám klient sdělí prostřednictvím rezervačního formuláře, zašle emailem nebo sdělí osobně v sídle společnosti- hotelu Julian následovně:

Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné. V případech, kdy se klient rozhodne neposkytnout potřebné informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na jeho dotaz či požadavek případně nebudete moci využít některých nebo všech našich služeb.

a) Osobní údaje klientů (jméno, příjmení, datum narození, národnost, číslo pasu/ identifikačního průkazu, vízum a trvalé bydliště, počátek a konec ubytování a účel pobytu), kteří mají odlišnou národnost než českou, budou evidovány na základě zákona 326/199 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů po dobu 6. let od poslední návštěvy. Účel pobytu bude evidován dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů po dobu 6. let. Výše uvedené údaje budou evidovány v domovní knize hostů, internetové aplikaci Ubyport (Cizinecké policie) a PMS (Property Management System) hotelu.

b) Osobní údaje klientů (jméno, příjmení, datum narození, národnost, číslo pasu/ identifikačního průkazu, trvalé bydliště, počátek a konec ubytování a účel pobytu), kteří mají českou národnost, budou evidovány na základě zákona dle zákona č. 565/1990 Sb § 3 (4) o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů po dobu 6. let v domovní knize hostů a PMS (Property Management System) hotelu.

c) Osobní údaje (Jméno, příjmení, termín pobytu, speciální požadavky, narozeniny, preference, číslo kreditní karty a doba platnosti) budou evidovány po dobu 180 dní po Vašem odjezdu z důvodu plnění smlouvy a případné reklamace poskytovaných služeb.

d) Pokud nám klient poskytnete svou e-mailovou adresu a telefonní číslo, uděluje nám souhlas k zaslání informací k rezervaci a pobytu v hotelu Julian a zaslání dotazníku v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti. Vaši emailovou adresu budeme evidovat nejdéle 7 dní po odjezdu klienta. V případě zrušení rezervace bude Vaše emailová adresa bezodkladně smazána.

e) Pokud nám sdělíte údaje jménem jiné osoby, osobně zaručujete, že jste touto osobou zmocněni její osobní údaje poskytnout a že tyto informace jsou přesné a správné. Pokud společnosti Czech Accommodation service s.r.o. v důsledku nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení z Vaší strany vznikne jakákoli ztráta či újma, jsme oprávněni požadovat od Vás náhradu vzniklé ztráty.

Společnost Czech Accommodation service s.r.o poskytuje osobní údaje klientů třetím stranám.

a) Jméno, příjmení, datum narození, národnost, číslo pasu/ identifikačního průkazu, vízum a trvalé bydliště, počátek a konec ubytování, účel pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, údaj o kreditní kartě a požadavky hosta poskytujeme správci PMS hotelu společnosti “hoteltime solutions“. Veškerá komunikace mezi společností Czech Accommodation service s.r.o., a hoteltime solutions je šifrována protokolem SSL.

b) Jméno, příjmení, datum narození, národnost, číslo pasu/ identifikačního průkazu, vízum a trvalé bydliště, počátek a konec ubytování, účel pobytu jsou poskytovány Cizinecké policii ČR prostřednictvím internetové aplikace UBYPORT na základě zákona 326/199 Sb. o pobytu cizinců na území ČR.

c) Jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, email, zemi původu poskytujeme CRM databázi společnosti Virtualit- Zoom za účelem zaslání informací k pobytu a zaslání dotazníku v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti.

d) Mezi tyto třetí osoby patří dodavatelé cestovní kanceláře, provozovatelé rezervačních systémů a účetní společnost. Poskytovatelé platebních služeb a jiné finanční instituce

Práva Klienta:

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Klient má právo na výmaz osobních údajů, za předpokladu že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány; klient odvolá souhlas, na jehož základě byly osobních údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; pokud osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

O přístup ke svým údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů může klient zažádat písemnou formou na adresu společnosti, emailem na adresu info,julian,cz nebo osobně v sídle společnosti Czech Accommodation service s.r.o., Elišky Peškové 11, 150 00 Praha 5- Smíchov.

Pokud klient dojde k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním osobních údajů došlo k porušení jeho práv, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Sbírání dat typu Cookie:

Za účelem shromažďování informací od Vás můžeme používat nástroje pro sledování jako např. soubory Cookie a webové signály prohlížeče. Informace o uživatelích shromažďujeme během užívání těchto webových stránek z jejich strany. Tímto způsobem pro nás mohou shromažďovat informace i třetí strany. Podrobnější informace k dispozici na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Bezpečnostní opatření při používání osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme ve fyzicky a kamerově zabezpečeném prostoru s omezeným přístupem pouze oprávněným osobám. Vhodným SW aplikovaným na relevantní komponenty počítačové sítě zajišťuje ochranu jednotlivých PC a serverů proti počítačovým virům, spamům, spyware a jiným škodlivým kódům. Personál je pravidelně proškolován, jak zacházet s osobními údaji. Máme zavedený systém pravidelných kontrol dodržování práce s osobními údaji.

 

Czech accommodation service s. r. o. created by virtual-zoom®